ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ Zásady “) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Wink & Nod s. r. o. , so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 55 857 086, spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 55400/T (ďalej ako „ Prevádzkovateľ “), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stánky www.winknod.sk (ďalej ako „ webová stránka “) alebo nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov .

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pri výkone podnikateľskej činnosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „ Nariadenie “), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon “) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov ( Nariadenie , Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „ Predpisy o ochrane osobných údajov “).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Wink & Nod s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu hallo@winknod.sk . Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky alebo profilov na sociálnych sieťach priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (a to prostredníctvom správy alebo iným automatizovaným spôsobom).

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účel spracúvania

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správ na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky na zverejnené kontaktné údaje na webovej stránke (iných ako dopyty na služby Prevádzkovateľa od fyzickej osoby), vrátane vybavovania dopytov a požiadaviek právnických osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, v prípade fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobou aj identifikačné údaje jej príslušnosti ku konkrétnej právnickej osobe a funkcia alebo pracovná pozícia v uvedenej právnickej osobe

Doba uchovávania

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Účel spracúvania

Vybavovanie dopytov na služby Prevádzkovateľa doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané v rámci predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy)

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., iné údaje uvedené v správe (pri FO – podnikateľovi miesto podnikania, IČO, DIČ, iné identifikačné údaje), príslušnosť k právnickej osobe a pracovná pozícia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby

Doba uchovávania

Do vybavenia dopytu (uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo ukončenia predzmluvných vzťahov – najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia dopytu, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy). Po uzatvorení zmluvy do uplynutia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie právnych nárokov zo zmluvy, najneskôr však do skončenia súdneho alebo iného konania týkajúceho sa nárokov z príslušnej zmluvy

Účel spracúvania

Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom webovej stránky, kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy alebo realizácií predzmluvných vzťahov

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu

Účel spracúvania

Zverejňovanie titulu, mena, priezviska, tel. č., e-mailovej adresy a funkcie dotknutých osôb na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram a LinkedIn)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je potreba informovať svojich klientov o týchto osobných údajoch svojich zamestnancov pre prípad, že by ich klienti chceli kontaktovať v súvislosti s jednotlivými službami Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa)

Doba uchovávania

Počas trvania pracovného pomeru

Účel spracúvania

Vedenie evidencie zákazníkov a kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie zákazníkov (kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb) na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva a vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania /fakturačná adresa, príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email)

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (do uplynutia premlčacích lehôt)

Účel spracúvania

Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

Čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa, bydliska/ miesta podnikania, kontaktné údaje, bankové spojenie a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Účel spracúvania

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií

Právny základ

Čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhynuté na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov : zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinnosť

Doba uchovávania

4 roky nasledujúce po dni uplatnenia reklamácie, v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov 3 roky nasledujúce po dni uplatnenia reklamácie

Účel spracúvania

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

Doba uchovávania

Do vybavenia uplatnených práv

Účel spracúvania

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavené

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je potreba evidovania uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

Doba uchovávania

5 rokov odo dňa vybavenia uplatneného práva alebo inej podanej žiadosti

Účel spracúvania

Vedenie súdnych a správnych konaní

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - príslušné právne predpisy v oblasti civilných, trestných a správnych konaní - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

Doba uchovávania

Počas trvania príslušných konaní a do uplynutia premlčacích dôb (ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak)

Účel spracúvania

Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí

Doba uchovávania

Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Účel spracúvania

Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje

Doba uchovávania

2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Účel spracúvania

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram a LinkedIn)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Fotografia, obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy

Doba uchovávania

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované v internej dokumentácii, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov v prípade výkonu kontroly) (tretie strany).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom , t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
  • spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a
  • ktorí mu dodávajú služby (pri poskytovaní marketingových služieb, IT služieb a služieb v oblasti

ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti),

  • spoločnosť poskytujúca služby online cloudového úložiska,
  • spoločnosti poskytujúce služby softvérov (aplikácií) na evidenciu odpracovaného času, zadaných

objednávok a evidenciu klientov,

  • spoločnosť poskytujúca online účtovný a fakturačný softvér a
  • fyzické osoby – podnikatelia poskytujúca služby v oblasti účtovníctva a spracovania účtovnej

evidencie.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google Ireland Limited a Meta Platforms Ireland , ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií ku cookies nájdete v časti webovej stránky týkajúcej sa používania súborov Cookies.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patria aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, Instagram ( spoločnosť Meta Platforms Ireland ) a LinkedIn ( spoločnosť LinkedIn Corporation ), v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

Uvedené spoločnosti vystupujú pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom pre vybavovanie Vašich žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ.

PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnej sieti, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta Platforms, Inc ., Google, LLC a LinkedIn Corporation .

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb, a tiež prostredníctvom dodatočných záruk prenosu, ktoré poskytovatelia uvedených služieb prijímajú. K prenosu môže prichádzať iba výnimočne, a to na základe príslušných právnych predpisov platných v uvedenej tretej krajine (USA), ktoré sa vzťahujú na uvedených poskytovateľov služieb (FISA).

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky , so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk , tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

SOCIÁLNE SIETe A ODKAZY NA INé INTERNETOVé STRáNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook, Instagram a LinkedIn. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo ak udelíte súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook , (ii) Instagram a (iii) LinkedIn .

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.05.2024 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.

Kontaktujte nás

Prečo my? Na stretnutia s nami sa budete tešiť!

1
Napíšte nám a dohodneme si stretnutie, alebo videohovor.
2
Pokecáme a zistíme, či nám návzájom funguje chémia.
3
Pripravíme ponuku, ktorá zohľadní naše vzájomné možnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.